Aquest Departament consta de cinc membres del professorat.

Ana Cadenas

Cristina Abad

Pilar Hidalgo

Julián Arrés

Elvira Fernández Colom

El Departament de Ciències Experimentals del nostre institut, per tradició, atorga una gran importància a la realització de treballs pràctics, ja siguin pràctiques de laboratori o altres tasques d’aplicació dels principis estudiats a classe. Aquest gust per la part aplicada de les nostres matèries ens ha portat a la programació i realització dels tallers que l’alumnat de 5è i 6è de primària, de les escoles públiques del barri, realitzen al nostre centre. Això en el marc de la Coordinació per al Pas de Primària a Secundària, de llarga tradició a Bellvitge i el Gornal.

En el marc de l’aprenentatge al nostre centre, hem elaborat unes rúbriques (guions o plantilles de puntuació) per orientar l’alumnat en la confecció dels informes de pràctiques, i ajudar-lo en la realització de tots els apartats que l’informe ha de tenir. Això ens permet donar importància a la part de l’expressió escrita, que és tan important, en el terreny científic, com ho és entendre els conceptes investigats.

Pel que fa a les sortides programades, hem de distingir dos tipus: les sortides que es realitzen de forma continuada curs rere curs i les sortides puntuals que puguin sortir. Dintre de les fixes, hi ha:

  • Visita al CosmoCaixa, a nivell de 3r d’ESO, durant la segona avaluació
  • Pràctiques de Física, a la Facultat de Ciències Físiques de la Universitat de Barcelona, per a alumnat de 2n de Batxillerat. Es fa al gener.

 

Pel que fa a d’altres sortides, només es fan si revesteixen un interès especial i no destorben el normal desenvolupament de la programació.