CONCURS PÚBLIC PEL SERVEI DE BAR-CANTINA

Anunci: Contractació per la gestió del servei de bar cantina a les dependències del centre Institut Bellvitge.

Bases del concurs: mirar plec de prescripcions tècniques.

Adjudicació: Una comissió econòmica a tal efecte decidirà l’adjudicatari del contracte d’entre els concursants presentats, valorant l’oferta econòmica però també l’experiència demostrada.

Plec de prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis de bar-cantina