The Social Sciences students of the Cooperative Group (3rd and 4th ESO) have made a trip through Baroque Art, through the historic and cultural context of the period and their main authors and artworks.

Through CLIL (Content and Language Integrated Learning) methodology, we have worked on a didactic unit in English designed by the teacher in a non-linguistic subject.

We have worked in cooperative groups and learned a lot about this period of the Art History: for example, we have known the most important paintings of Johannes Vermeer, the most incredible sculptures of Gian Lorenzo Bernini and the main architectures of Francesco Borromini. Do you know them?

We used different apps for information and communication technologies (ITC) and learning and knowledge technologies (LKT), like Canva, Google, Google Classroom, Google Drive, Google Forms, Padlet and Youtube. 

As a final result, we have done infographics of the worked contents during this trip with different designs. Do you want to see them?

Click here to see more photographs and pictures about our trip.

L’art barroc 

Els alumnes de Ciències Socials del Grup cooperatiu (3r i 4t d’ESO) hem fet un viatge per l’art barroc, a través del context històric i cultural del període i dels seus principals autors i obres.

A partir de la metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres), hem treballat en una unitat didàctica en anglès dissenyada per la professora en una assignatura no lingüística.

Hem treballat en grups cooperatius i après molt sobre aquest període de la història de l’art: per exemple, hem conegut les pintures més importants de Johannes Vermeer, les escultures més increïbles de Gian Lorenzo Bernini i les principals arquitectures de Francesco Borromini. Les coneixeu?

Hem utilitzat diferents aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC), com Canva, Google, Google Classroom, Google Drive, Google Forms, Padlet i Youtube.

Com a resultat final, hem fet unes infografies dels continguts treballats al llarg d’aquest viatge amb diferents dissenys. Les voleu veure?