The Social Sciences students of 1st ESO are making a trip through the hydrosphere, through the course of water and its stages (evaporation, condensation and precipitation), Oceans and rivers.

Through CLIL (Content and Language Integrated Learning) methodology, we are working on a didactic unit in English designed by the teacher in a non-linguistic subject.
We are working in cooperative groups and learning a lot about physical Geography of the Earth and the states of the water: gas, solid and liquid. Do you know them?

We are using different apps of information and communication technologies (ITC) and the learning and knowledge technologies (LKT), like Canva, Google, Google Classroom, Google Drive, Google Forms, Kahoot, Padlet and Youtube. 

As a final result, we are doing different infographics that contain all we learnt throughout this trip.

Click here to see more photographs about our trip.

La hidrosfera 

Els alumnes de Ciències Socials de 1r d’ESO estem fent un viatge per la hidrosfera, a través del curs de l’aigua i de les seves etapes (evaporació, condensació i precipitació), dels seus oceans i dels seus rius.

A partir de la metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres), estem treballant en una unitat didàctica en anglès dissenyada per la professora en una assignatura no lingüística.

Estem treballat en grups cooperatius i aprenent molt sobre la geografia física de la Terra i els estats de l’aigua: gas, sòlid i líquid. Els coneixeu?

Estem utilitzant diferents aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC), com Canva, Google, Google Classroom, Google Drive, Google Forms, Kahhot, Padlet i Youtube.

Com a resultat final, estem fent unes infografies dels continguts treballats al llarg d’aquest viatge amb diferents dissenys.