Poden concórrer a la prova aquells alumnes que van finalitzar l’ESO el 2021/2022 i el 2022/2023 i que no van obtenir el títol per tenir pendents de superació cinc o menys matèries. (INFO+)

INSCRIPCIÓ

Del 29 de gener al 12 de febrer de 2024, presencial a l’institut on van cursar l’ESO.

Imprès de sol·licitud de participació. (cal presentar-lo a la secretaria del centre)

QUI S’HI POT PRESENTAR?

Per a les proves de l’actual 2024, s’han de reunir els tres requisits següents:

1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2021/2022 o 2022/2023

2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2024. També hi pot concórrer l’alumne que faci els 17 anys l’any 2024, sempre que compleixi alguna de les condicions següents:

 Tenir un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre en règim ordinari.

 Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).

 Ser esportista d’alt rendiment.

3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de 5 matèries suspeses.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO el 2023/2024. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.