L’Institut Bellvitge ha celebrat per primera vegada unes jornades d’immersió lingüística en llengua anglesa. Aquesta actuació forma part del Programa d’orientació i reforç per a l’avanç i suport a l’educació del Ministeri d’Educació i Formació Professional i està cofinançat pel Programa operatiu d’ocupació, formació i educació del Fons Social Europeu 2014-2020 (FSE)

Gràcies al Fons Social Europeu (FSE), durant els passats  dies 11, 14 i 15 de desembre del 2020, cada grup bombolla de l’ESO ha pogut gaudir d’un taller de 9h completament en llengua anglesa amb monitors i monitores a càrrec del Departament de Lleure de la Institució Cultural del CIC, una institució amb 50 anys d’experiència en el sector educatiu. 

Aquests tallers en llengua anglesa s’emmarquen dins la convocatòria per a l’organització d’activitats complementàries de reforç de l’aprenentatge de llengua anglesa. Pretenen contribuir tant a millorar la competència comunicativa en llengua anglesa, com també a reforçar les habilitats relacionals de l’alumnat. Aquestes activitats finançades pel FSE reemplacen les estades d’immersió en llengua anglesa previstes per al curs 2019-20 , que finalment no es van poder dur a terme a causa de la situació d’alerta sanitària per la COVID-19. 

Monitors i monitores dels tallers, a l’entrada del nostre institut

Monitors Taller d'anglès

Monitors Taller d’anglès

 

El nostre alumnat ha realizat, en horari lectiu, diferents activitats de tipologia i àmbits temàtics diversos. Els grups de 1r ESO han participat en activitats físiques, manuals i de resolució d’enigmes dins de l’àmbit English Let’s go. Els i les alumnes de 2n ESO han gaudit de l’àmbit Stage Arts amb activitats engrescadores, amb què han hagut de posar en pràctica interdisciplinarment les seves habilitats musicals, teatrals i físiques. 

Per la seva banda, l’alumnat de 3r ESO, que al nostre institut és l’encarregat de publicar la nostra revista de ciències, ha tingut l’oportunitat de seguir endinsant-se en el món del periodisme en llengua anglesa amb la temàtica de Reporters’ Research, des de la qual s’han apropat a temes periodístics com la fotografia, les editorials o les fake news, entre d’altres. 

Per acabar, els grups de 4t d’ESO han treballat d’una manera vivencial l’observació i anàlisi del medi natural que els envolta a través de l’àmbit Natural Science. La protecció del medi és focus d’interès dels i les alumnes que cursen la modalitat tecnològica de Quart d’ESO,  com n’és prova el projecte que estan duent a terme Habitatges sostenibles. L’àmbit temàtic dels tallers d’immersió lingüística, per tant, ha permès els nostres noies i noies d’ESO de cursos superiors seguir treballant en temàtiques que els són conegudes, aquest cop des de la llengua anglesa.

La participació en aquests tallers és, sens dubte, una oportunitat educativa única, amb la qual els i les nostres alumnes han pogut seguir consolidant la competència comunicativa en anglès i afermar les seves habilitats relacionals d’una manera vivencial i motivadora: en definitiva, una oportunitat excepcional! 


1ESO: ENGLISH LET’S GO

Taller d'anglès 1r d'ESO

 

2ESO: STAGE ARTS

Taller d'anglès 2n d'ESO

3ESO: REPORTER’S RESEARCH

Taller d'anglès 3r d'ESO

4ESO: NATURAL SCIENCE

Taller d'anglès 4t d'ESO

Per a més informació:

FONS SOCIAL EUROPEU

Programa d’Orientació i Reforç per a la Millora i Suport en l’Educació

Our high school has celebrated, for the first time, three-days linguistic immersion workshops thanks to a subsidy of the European Social Fund (ESF). On the 11th, 14th and 15th December each ESO group enjoyed a 9h workshop completely in English with instructors in charge of the Leisure Department of the Cultural Institution (CIC), an institution backed by 50 years of experience in education. 

Those linguistic workshops in English are framed within the announcement of the organization of complementaries activities in English language which intend both to improve the linguistic competency and to strengthen students’ social abilities. These activities subsidied by the ESF replace the English immersion camp of the school year 2019-2020 which were cancelled due to the current pandemic outbreak situation. 

Our students have carried out, during school timetable, different activities of diverse typology and topics. The groups of 1st ESO have participated in activities related to handcrafts, gymkhanas and riddle-solving within the topic English Let’s go. Instead, our 2nd ESO students have enjoyed the field of Stage Arts with engaging activities in which they had to put into practice their physical, drama and musical abilities.  

The 3rd ESO students have plunged into the world of journalism with the topic of Reporter’s Research where they have dealt with several issues such as fake news, writing newspapers articles, photography, among others. Finally, the groups of 4th ESO have worked the observation and analysis of the natural environment in an experience-based way thanks to the theme Natural Science. 

The participation in those workshops is, without a doubt, a unique and motivating educative opportunity in which our students have been able to consolidate the communicative competency as well as to uplift their abilities on social relationships…in short, an extraordinary chance!