Pla TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement)

El Pla TAC és un instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu amb els objectius d’incidir en una millora dels resultats escolars de l’alumnat així com en la competència professional del professorat i aconseguir una optimització dels recursos tecnològics disponibles al centre.
En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre en relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didàctic pedagògics i curriculars.

Actuacions previstes per àmbit

Actuacions previstes curs 2019-2020

Establir un protocol àgil de comunicació d’incidències tècniques mitjançant el següent Formulari